Język Polski Polski

Contents

Vol. LXVII, 2016 (2016)

Read online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Audronė Bliujienė, On Both Sides of the Middle Reaches of the Nemunas River. A New Approach to Old Problems 3

Po obu stronach środkowego Niemna. Nowe spojrzenie na dawne problemy

Bartosz Kontny, Siekiery tulejkowe z kultur bogaczewskiej i sudowskiej 37

Socketed Axes in the Bogaczewo and Sudovian Cultures

Renata Madyda-Legutko, Funkcje użytkowe niektórych elementów wystroju pasów ludności kultury przeworskiej. Casus kabłączków, zawieszek, skuwek z pierścieniem 65

The Utilitarian Function of Selected Belt Fittings of the Przeworsk Culture People. The case of Belt Hangers, Belt Pendants and Belt Fittings with a Pendent Ring

Miscellanea
Mirosława Andrzejowska, Uwagi o technice zdobienia, pochodzeniu i chronologii naczynia z przedstawieniem figuralnym z Kosina, pow. kraśnicki 111

Some Remarks About the Decoration, Provenance and Chronology of a Vessel with Figural Representations from Kosin, Kraśnik County

Grażyna Orlińska, Groby w skrzyniach kamiennych na cmentarzysku kultury łużyckiej z Cichowa, pow. przasnyski 131

Graves with Stone Cists in a Lusatian Culture Cemete¬ry at Cichowo, Przasnysz County

Ireneusz Suliga, Andrzej Przychodni, Charakterystyka łupki żelaznej i kloca żużlowego z doświadczalnego procesu dymarskiego 147

Characteristic of Iron Bloom and Slag Block from Experimental Iron Smelting Process

Piotr Miączyński, Beata Polit, Wytwory krzemienne z cmentarzyska z późnej starożytności Nejzac na Krymie 175

Flint Artefacts from a Late Antique Cemetery Neyzats in Crimea

Materiały
Marcin Woźniak, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Litwinkach, pow. nidzicki 195

A Cemetery of the Wielbark Culture at Litwinki, Nidzica County

Jan Schuster, The Świlcza Hoard. An Extraneous 5th Century AD Complex from the Northern Carpathian Foreland 227

Skarb ze Świlczy. „Obcy” zespół z V wieku po Chr. z północnego przedpola Karpat

Kronika
Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, Wspomnienie o Annie Uzarowicz-Chmielewskiej (1935–2015) 265
Wykaz skrótów / Abbreviations 271