Język Polski Polski

Contents

Vol. LXX, 2019 (2019)

Read online
Wiadomości Archeologiczne vignette
Rozprawy / Papers
Anna Strobin, Bronze Tripartite Belt Hooks from Pomerania as Proof of Cultural Connections in the Late Pre-Roman and Roman Period 3

Trójczłonowe brązowe klamry do pasa z Pomorza jako dowód powiązań kulturowych w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich

Magdalena Mączyńska, Faza C3 w kulturze wielbarskiej – próba wyróżnienia 43

Phase C3 in Wielbark Culture – an Attempt at Definition

Miscellanea / Miscellanea
Małgorzata Kot, Marcin Szeliga, Michał Wojenka, Badania wykopaliskowe Stefana Krukowskiego w Dolinie Sąspowskiej 65

Stefan Krukowski’s Excavation in the Sąspowska Valley

Mirosława Andrzejowska, Okruchy historii. Kilka interesujących skorup z Anusina na Kujawach 93

Shards of History. Some Interesting Pottery Fragments from Anusin in Kujawy

Tomasz Bochnak, Katarzyna Czarnecka, Brytyjskie naczynie z emaliowanym zoomorficznym wylewem z Łęgu Piekarskiego – nowe ustalenia i hipotezy 105

The British Vessel with an Enamelled Zoomorphic Spout from Łęg Piekarski – New Finds and Hypotheses

Aneks/Appendix
Paweł GAN, Analiza kompozycji chemicznej emalii i naczynia z Łęgu Piekarskiego
Analysis of the Chemical Composition of the Enamel and the Vessel from Łęg Piekarski

Materiały / Materials
Justyna Rosowska, Cmentarzysko kultury kurhanów wschodniolitewskich z okresu wędrówek ludów w Vilkiautinis (dawn. Wysokiem) na Litwie w świetle badań z 1913 roku 133

The Cemetery of East Lithuanian Barrow Culture from the Migration Period at Vilkiautinis (fmr. Wysokie), in Lithuania, in Light of Excavation in 1913

Odkrycia / Discoveries
Grzegorz Osipowicz, Justyna Orłowska, Justyna Kuriga, Daniel Makowiecki, Nowe znalezisko wczesnomezolitycznej „motyki” kościanej ze wsi Borki, pow. wołomiński 173

The New Find of an Early Mesolithic Bone ‘Mattock’ from the Village of Borki, Wołomin County

Andrzej Kokowski, The Oldest Graphic Representation of a Horse in Eastern Central Europe 183

Najstarsze wyobrażenie konia na wschodzie Europy Środkowej

Rafał Solecki, Fabian Welc, Bartosz Nowacki, Wyniki badań archeologicznych osiedla obronnego z wczesnej epoki żelaza w Wysokiej Wsi, powiat ostródzki, stanowisko 7 196

Results of Archaeological Excavations of the Early Iron Age Hillfort at Wysoka Wieś, Ostróda County, Site 7

Sebastian Chrupek, Ceramika kultur oksywskiej i wielbarskiej z Pucka na Pomorzu Wschodnim 203

Pottery of the Oksywie and Wielbark Cultures from Puck in Eastern Pomerania

Jacek Andrzejowski, Tomasz Rakowski, Cmentarzysko kultury przeworskiej z Grzebska na północnym Mazowszu 211

Cemetery of the Przeworsk Culture at Grzebsk, Northern Mazovia

Dariusz Krasnodębski, Jagoda Mizerka, Znalezisko późnorzymskiej fibuli na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zbuczu koło Hajnówki – kontynuacja tradycji czy przypadkowa zguba? 219

A Late Roman Fibula from the Early Medieval Hillfort in Zbucz near Hajnówka – Continuation of a Tradition or an Accidental Loss?

Marcin Woźniak, Relikty cmentarzyska kultury przeworskiej z Błonia, pow. warszawski zachodni 225

Relics of a Przeworsk Culture Cemetery in Błonie, Warszawa West County

Adam Cieśliński, Żołędziowate ogniwo wodzy łańcuchowych z Gulbi na Pojezierzu Iławskim 239

‘Acorn-shaped’ Chain Rein Link from Gulb in the Iława Lakeland

Marcin Woźniak, Nowe materiały ze schyłku okresu wpływów rzymskich i początków okresu wędrówek ludów z okolic Wyszogrodu, w pow. płockim 246

New Material from the End of the Roman Period and the Beginning of the Migration Period from the Vicinity of Wyszogród, Płock County

Rafał Solecki, Michał Aniszewski, Marek Poznański, Katarzyna Zdeb, Wyniki badań archeologicznych pomostu (stan. 68) przy grodzisku w Czermnie, pow. tomaszowski 250

The Results of Archaeological Prospection of the Bridge (Site 68) near Stronghold at Czermno, Tomaszów Lubelski County

Katarzyna Skrzyńska, „Nieznane” grodzisko w Dzięciołach, pow. łosicki. Perspektywy badawcze 261

‘Unknown’ Stronghold at Dzięcioły, Łosice County. Research Perspectives

Tomasz Rakowski, Katarzyna Watemborska-Rakowska, Łukasz Maurycy Stanaszek, Niezbyt sucha kraina. Specyfika osadnicza terenów zalewowych Doliny Środkowej Wisły na przykładzie skupiska osadniczego w Glinkach, pow. otwocki 271

Not that Dry a Land. The Specificity of Settlement in the Floodplains of the Middle Vistula Valley on the Example of the Settlement Cluster in Glinki, Otwock County

Wykaz skrótów / Abbreviations 282