In English English

Spis treści

Tom IX/1-2, 1924 (1924)

(French summaries)

Czytaj online
Jan SAMSONOWICZ, O loessie wschodniej części Gór Świętokrzyskich 1
Stefan J. CZARNOWSKI, Siedziba przedhistoryczna we wsi Siedliska pod Miechowem 19
Bolesław ROSIŃSKI, Studja nad czaszkami neolitycznemi znalezionemi w Polsce 29
Jan BRYK, Osady epoki kamiennej na wydmach nadbużańskich 50
Jadwiga ANTONIEWICZOWA, Dzban bronzowy przedrzymski znaleziony w Brzezinach (gm. Brudno) w pow. warszawskim 69
Józef ŻUROWSKI, Wykopaliska z cmentarzysk ciałopalnych (halsztackich) Kwaczały i Jankowic pow. chrzanowskiego w zbiorach prywatnych 86
Jan SAMSONOWICZ, Odkrycie pierwotnych złóż krzemienia szarego, biało nakrapianego 99
Tadeusz REYMAN, Wyniki badań wstępnych w Pobiedniku i Tropiszowie w pow. miechowskim 102
Bolesław CZAPKIEWICZ, Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Małopolsce za r. 1923 107
Roman JAKIMOWICZ, Zabytki przedhistoryczne z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej w zbiorach rosyjskich 113
Drobne wiadomości
Jan PIETRASZEWSKI, Notatki archeologiczne z ziemi sandomierskiej 120
Zygmunt SZMIT, Notatki archeologiczne z Drohiczyna nad Bugiem 124
Zofia PODKOWIŃSKA, Grodzisko w nadleśnictwie Granica, leśnictwie Grabina w puszczy Kampinoskiej 125
Sprostowanie 126
Dział urzędowy
Sprawozdanie z V konferencji konserwatorów zabytków przedhistorycznych 127
Sprawozdanie z VI konferencji konserwatorów zabytków przedhistorycznych 127
Budżety Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 131
Budżet Państwowego Grona Konserwatorów zabytków przedhistorycznych na r. 1923 142
Pismo Ministerstwa W.R. i O.P. 133
Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych 134
Sprawozdanie z literatury
D. Hilber, Urgeschichte Steiermarks (Józef ŻUROWSKI) 135
O. Menghin u. V. Wanschura, Urgeschichte Wiens (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 136
B. Janusz, "Wiadomości Konserwatorskie" (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 136

Tom IX/3-4, 1925 (1925)

(French summaries)

Czytaj online
Rozprawy i materiały
Włodzimierz DEMETRYKIEWICZ, Z rozważań nad potrzebami prehistorji w Polsce 137
Piotr BIEŃKOWSKI, O naczyniach cypryjskich w Gołuchowie w świetle nowych teoryj o sztuce preheleńskiej 150
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Nasyp na Rzempowskim Ostrowie w Kruszwicy, w pow. strzelińskim 176
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. sandomierskim 191
Zofia PODKOWIŃSKA, Cmentarzysko grobów podkloszowych w Siannie, w pow. sochaczewskim 246
Józef KOSTRZEWSKI, Młodsza epoka kamienna w Polsce. (Z powodu pracy prof. L. Kozłowskiego) 262
Drobne wiadomości
Stefan J. CZARNOWSKI, Notatki Archeologiczne z Miechowskiego 297
Kazimierz MOSZYŃSKI, Ślady najazdów germańskich 301
Roman JAKIMOWICZ, Wyjaśnienia 303
Dział urzędowy
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za rok 1923 305
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Zachodnio-Małopolskiego za rok 1923 331
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Wielkopolskiego za rok 1923 342
Bohdan JANUSZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Lwowskiego za rok 1923 344
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych na okręg lubelski za rok 1923 353
Ludwik SAWICKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych na wojew. wileńskie, nowogródzkie i poleskie za r. 1923 355
Sprawozdania z literatury
A. Riegl, Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden Oesterreichs-Ungarn, Teil II, Wien 1923 (Józef ŻUROWSKI) 356
H. Th. Bossert, Altkreta, Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und auf den Kykladen während der Bronzezeit, Berlin 1923 (Stefan PRZEWORSKI) 363
A. Schulten, Tartessos. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Westens, Hamburg 1922 (Stefan PRZEWORSKI) 365
H. Peake, The bronze age and the celtic world, London 1922 (icz.) 368
Roman JAKIMOWICZ, A. Christoph, Beitrag zur Kenntnis der slawischen Keramik auf Grund der Burgwallforschung im mittleren Saalgebiet, Leipzig 1923 368
Roman JAKIMOWICZ, H. Seger, Schlesische Festungen aus der Bronzezeit, Breslau 1924 370
___________ Wykaz czasopism polskich i obcych otrzymywanych w zamian za Wiadomości Archeologiczne 371
Nekrologja
Ś. p. Piotr Bieńkowski 374
____________ Sprostowania i uzupełnienia 375