In English English

Spis treści

Tom XIII,1935 (1935)

(French summaries)

Czytaj online
Rozprawy i materiały
Kazimierz WOŹNICKI, Studia nad prehistorycznemi psami Polski 1
Józef KOSTRZEWSKI, Przyczynki do poznania wczesnej epoki bronzowej. I. Kultura iwieńska 77
Rudolf JAMKA, Wczesnohistoryczny skarb znaleziony na grodzisku w Zawadzie Lanckorońskiej 95
Anna KUTRZEBIANKA, Sąciaska, gród z polsko-ruskiego pogranicza 101
Ludomir SEDLACZEK-KOMOROWSKI, Człowiek kultury pucharów dzwonowatych w Polsce 109
Zdzisław DURCZEWSKI, Zabytki z powiatu konińskiego w zbiorach prywatnych 123
Zdzisław A. RAJEWSKI, Zabytki prehistoryczne z Wiela w pow. chojnickim 131
Bolesław CZAPKIEWICZ, Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Małopolsce zachodniej w latach 1926−1929 141
Marcjan ŚMISZKO, Stanowisko wczesnorzymskie w Kołokolinie, pow. rohatyński 155
Kazimierz MAJEWSKI, Imacz naczynia bronzowego z Kołokolina 165
Zygmunt SZMIT, Grodzisko pod Kłobuckiem 171
Roman JAKIMOWICZ, Grodzisko pod przełęczą dukielską 173
Józef STABROWSKI, Notatki archeologiczne z powiatu słonimskiego 175
Juljan PIWOWARSKI, Rejestr zabytków przedhistorycznych, znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego 179
Ludwik GRAJEWSKI, O nowoczesny ustrój i administrację muzeów w Polsce 185
Dział urzędowy
Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1930 roku wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o prawach i obowiązkach konserwatorów, jako fachowych organów wojewódzkich władz administracji ogólnej 203
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 23 września 1923 roku o sposobie chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa 206
Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami 208
Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o opiece nad muzeami publicznemi 210
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 lutego 1935 roku o Państwowej Radzie Muzealnej 211
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1927 rok 213
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1928 rok 232
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg wielkopolski za lata 1927 i 1928 279
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności konserwatora zabytków przed-historycznych okręgu zachodnio-małopolskiego i śląskiego za lata 1927 i 1928 284
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych okręgu lubelskiego za lata 1927 i 1928 295
Ludwik SAWICKI, Sprawozdanie państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na województwo wschodnie za rok 1927 298
Jakub HOFFMAN, Sprawozdanie z działalności delegata Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych na obszar województwa wołyńskiego 300
Tadeusz REYMAN, Sprawozdanie z badań archeologicznych na Górnym Śląsku przeprowadzonych w sierpniu 1928 roku 305
Nekrologia
Roman JAKIMOWICZ, Ś. P. Stanisław Jan Czarnowski 309
Roman JAKIMOWICZ, Ś. P. Bohdan Janusz 312
Sprawozdania z literatury
Metoda archeologiczna w zastosowaniu do neolitu (Uwagi na marginesie prac D. Simony'ego, B. Richthofen'a i A. Tode'go) (Konrad JAŻDŻEWSKI) 318
J. Neustupný, K neolitickým idolům (Konrad JAŻDŻEWSKI) 327
J. Neustupný, Neolitické anthropomorfini nádobky (Konrad JAŻDŻEWSKI) 328
O. Kandyba, Kamenné nástroje neolitické keramiki v Haliči (Konrad JAŻDŻEWSKI) 328
O. Kandyba, Trypilské památky ve sbirkach Archeologického Ústavu Karlovy University (Konrad JAŻDŻEWSKI) 329
O. Kandyba, Unětycké hroby z Kobylis (Konrad JAŻDŻEWSKI) 330
O. Kandyba, Vyloupené latenské groby v Kobylis (Konrad JAŻDŻEWSKI) 330
K. Bittel, Die Kelten in Württemberg (Janina ROSEN-PRZEWORSKA) 330
J. Neustupný, Přispevky k dobe stehování národů v Karpatské kotliné (Konrad JAŻDŻEWSKI) 331
K. Keller-Tarnuzzer, Das alamannische Gräberfeld beim Obertor Steckborn (Konrad JAŻDŻEWSKI) 332
K. Keller-Tarnuzzer, Quellen zur Urgeschichte des Thurgaus. 7 Fortsetzung (Konrad JAŻDŻEWSKI) 332
W. Kowalenko, Osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (Roman JAKIMOWICZ) 332
Stefanja BOJARSKA, Korespondencja do Redakcji Wiadomości Archeologicznych 335
Stefan PRZEWORSKI, Terminologia techniczna ceramiki starożytnego wschodu 336