In English English

Spis treści

Tom XVI, 1939 (reedycja - 1948)

(French summaries)

Czytaj online
Ludwik SAWICKI, Przedmowa VII
Roman JAKIMOWICZ, Józef Kostrzewski. Życiorys Jubilata 1
Witold HENSEL, Bohdan KOSTRZEWSKI, Roman JAKIMOWICZ, Konrad JAŻDŻEWSKI, Bibliografia prac prof. dra. Józefa Kostrzewskiego. Zestawienie prac, artykułów, notatek, życiorysów, bibliografii, recenzji i polemik z zakresu prehistorii i dziedzin pokrewnych 9
Zdzisław DURCZEWSKI, Zagadnienie grobów jamowych w kulturze łużyckiej i późniejszych ich nawiązań 35
Kazimierz SALEWICZ, Cmentarzysko łużyckie w Małusach Wielkich i zagadnienia związków kultury łużyckiej z tzw. "kulturą grobów kloszowych" 53
Tadeusz SULIMIRSKI, Kultura łużycka a Scytowie 76
Władysław ŁĘGA, Grób skrzynkowy z Głubczyna w pow. złotowskim a stosunek kultury grobów skrzynkowych do kultury łużyckiej 101
Konrad JAŻDŻEWSKI, Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian na ziemiach polskich 106
Edward LUBICZ-NIEZABITOWSKI, Hodowla zwierząt, łowiectwo i rybactwo u mieszkańców Polski zachodniej w okresie halsztackim (r. 700−400 przed Chr.) i wczesnohistorycznym (r. 600−1100 po Chr.) 162
Wojciech KOČKA, Grób ciałopalny ze starszego okresu rzymskiego w Żerkowie w pow. jarocińskim 170
Tadeusz REYMAN, Zespół importów rzymskich z grobu ciałopalnego w Giebułtowie w pow. krakowskim 178
Rudolf JAMKA, Ceramika siwa w świetle zespołów grobowych odkrytych na obszarze Polski środkowej, zachodniej i południowo-zachodniej 201
Marcjan ŚMISZKO, Duże naczynia baniaste okresu rzymskiego w Małopolsce Wschodniej 211
Józef MARCINIAK, Przyczynki do zagadnienia ciągłości osadnictwa na ziemiach polskich w świetle badań wykopaliskowych w Złotej w pow. sandomierskim 234
Józef WIDAJEWICZ, "Sulanes" czy "Bulanes"? 259
Witold HENSEL, Gród wczesnodziejowy w Kłecku w pow. gnieźnieńskim 265
Jacek DELEKTA, Badania na podgrodziu w Lisewie w pow. wąbrzeskim, w Ziemi Chełmińskiej 304
Wanda SOMMERFELD-SARNOWSKA, O tzw. "polskich" szyszakach wczesnośredniowiecznych 316
Stefan NOSEK, Ciałopalne mogiły z okresu wczesnohistorycznego w Małopolsce Zachodniej 322
Zdzisław A. RAJEWSKI, Zabytki "awarskie" z Biskupina w pow. żnińskim 341
Tadeusz WIECZOROWSKI, Wczesnohistoryczne instrumenty muzyczne kultury staropolskiej z Wielkopolski i Pomorza 348
Irena SIWKÓWNA, Wczesnohistoryczny srebrny skarb ze Zbaraża starego w pow. zbaraskim 357
Jan FITZKE, Wczesnohistoryczne kurhany w Poddębcach w pow. łuckim 363
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Denar z napisem "Princes Polonie - Vladvoi Dux" 370
Roman JAKIMOWICZ, Nowe materiały do dziejów złotnictwa staropolskiego 378
Jan ŻUREK, Wczesnodziejowe systemy odważania na ziemiach polskich w świetle materiału wykopaliskowego i dokumentów 387
Helena CEHAK-HOŁUBOWICZOWA, Słowiańskie groby kurhanowe koło Czerniewicz w pow. dziśnieńskim 419
Zygmunt JAWORSKI, Próba badań wełny resztek tkanin z kurhanów wileńskich 456
Kazimierz TYMIENIECKI, Traktat merseburski z r. 1013 (ze studiów nad kroniką Thietmara) 458