In English English

Spis treści

Tom XXXV/1, 1970 (1970)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Z okazji II-ego Międzynarodowego Kongresu Archeologii Słowiańskiej w Berlinie - sierpień 1970 r.
Rozprawy
Krzysztof NOWIŃSKI, Uwagi na temat osadnictwa w okresach późnolateńskim i rzymskim w dorzeczu Bzury 5
Miscellanea
Maria CABALSKA, Wędzidła z pobocznicami z wielowarstwowych stanowisk wczesnośredniowiecznych 14
Janusz K. KOZŁOWSKI, W sprawie "Uwag ogólnych o ceramice promienistej (kanelowanej) w Polsce" 21
Zdzisław SOCHACKI, Jeszcze kilka uwag o kulturze ceramiki promienistej (kanelowanej) 25
Antoni MIERZEJEWSKI, Brązowy czekan z okresu tagarskiego kultury minusińskiej 33
Mieczysław PROSNAK, Stewa statku wydobytego z Wisły w pobliżu Kazimierza, pow. Puławy 40
Materiały
Maria CABALSKA, Badania archeologiczne przeprowadzone w Chełmcu, pow. Nowy Sącz w 1966 r. 44
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko z okresu lateńskiego w miejscowości Suchodół, pow. Sochaczew, stanowisko 1 52
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko w miejscowości Nur Kolonia, pow. Ostrów Mazowiecka 69
Halina RÓŻAŃSKA, Wyniki badań w 1967 r. na cmentarzysku kultury pomorskiej w Sopieszynie, pow. Wejherowo, stanowisko 1 84
Henryk WIKLAK, Osada wczesnośredniowieczna w Olewinie, pow. Wieluń 92
Stanisław SKIBIŃSKI, Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w spisach archiwalnych 103
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Emil E. FRADKIN, Zbiory archeologiczne w Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra I Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie 119
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologia, prahistoria i protohistoria w plastyce na wystawach 123
Odkrycia
Irena GÓRSKA, Znalezisko siekierek i toporków kamiennych z okolicy Ciechanowa 132
Zbigniew BAGNIEWSKI, Ceramika kultury dołkowo-grzebykowej ze Świętoszyna, pow. Milicz 133
Andrzej KEMPISTY, Znalezisko naczyń kultury trzcinieckiej w miejscowości Puczyce, pow. Łosice 136
Leszek GAJEWSKI, Wstępne badania archeologiczne w miejscowości Krzymosze, pow. Siedlce 137
Wojciech SZYMAŃSKI, Ślady rozproszone osadnictwa wczesnośredniowiecznego typu wiejskiego w okolicach Białej, pow. Płock 139

Tom XXXV/2, 1970 (1970)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Miscellanea
Bogdan BALCER, W sprawie klasyfikacji materiałów krzemiennych 147
Materiały
Hanna WIĘCKOWSKA, Elżbieta KEMPISTY, Badania archeologiczne we wsi Sośnia, pow. Grajewo 164
Anna UZAROWICZOWA, Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów 201
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Krzysztof NOWIŃSKI, Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. Świdnica 235
Odkrycia
Bogusław ABRAMEK, Cmentarzysko ciałopalne w miejscowości Turów-Zwiechy, pow. Wieluń, stanowisko 1 253
Stefan SKIBIŃSKI, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 254
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Składowicach, pow. Lubin Legnicki 255
Tadeusz KALETYN, Grób ciałopalny z okresu rzymskiego w Dębnicy, pow. Trzebnica 257
Stefan SKIBIŃSKI, Osada wczesnośredniowieczna w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 258
Anna KLOSS, Badania sondażowe na wzgórzu Czwartek stanowisko 4 w Lublinie 262
Tadeusz KALETYN, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Tomicach, pow. Dzierżoniów 264
Stefan SKIBIŃSKI, Cmentarzysko kurhanowe w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 266
Kronika
Jerzy GŁOSIK, Józef Mikulski 267
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków Archeologicznych 268

Tom XXXV/3, 1970 (1970)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
25 lat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Rozprawy
Teresa DĄBROWSKA, Z problematyki późnego okresu lateńskiego na terenach Polski Wschodniej 275
Miscellanea
Teresa DĄBROWSKA, Grób kultury przeworskiej z miejscowości Krasusze-Gołowierzchy, pow. Łuków, a niektóre zagadnienia chronologii 286
Jerzy POKRZYWNICKI, O starożytnych wyrobach z żelaza meteorytowego 295
Materiały
Marek HALICKI, Cmentarzyska kultury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku IV 303
Irena i Andrzej KUTYŁOWSCY, Materiały kultury wstęgowej ceramiki malowanej i kultury strzyżowskiej z miejscowości Nieledew, pow. Hrubieszów 327
Olech JUSKOWIAK, Charakterystyka petrograficzna przedmiotów kamiennych z osady eolitycznej w Zawichoście-Podgórzu, pow. Opatów 340
Krzysztof DĄBROWSKI, Osada z okresów późnolateńskiego i rzymskiego ze wsi Piwonice, pow. Kalisz 347
Grażyna BOWNIK, Wczesnośredniowieczna osada w miejscowości Chruszczów-Kolonia, pow. Puławy 393
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Świnna, pow. Opoczno 406
Jerzy GŁOSIK, Zniszczony grób ciałopalny kultury łużyckiej w miejscowości Odrzywołek, pow. Grójec 406
Teresa DĄBROWSKA, Materiały kultury przeworskiej z Popielowa, pow. Węgrów 407
Bogusław ABRAMEK, Cmentarzysko ciałopalne kultury wenedzkiej w Wieluniu 408
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Raciążu, pow. Sierpc w 1969 r. 413
Jerzy FOGEL, Badania podwodne stanowisk archeologicznych na Jeziorze Bnińskim, pow. Śrem 415
Maria CABALSKA, Wstępne badania wykopaliskowe na stanowisku w Chełmie, pow. Bochnia 417
Leszek GAJEWSKI, Badania powierzchniowe nad Szreniawą w okolicy miejscowości Niedźwiedź, pow. Miechów 420
Anna UZAROWICZOWA, Nowe znaleziska archeologiczne z powiatu Puławy 422
B. GÓRECKI, Wielokulturowa osada w Zacharzycach, pow. Wrocław 423

Tom XXXV/4, 1970 (1971)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Teresa LIANA, Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim 429
Materiały
Anna UZAROWICZOWA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy 492
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Cmentarzysko kultury łużyckiej z ceramiką malowaną w Kunicach, pow. Legnica 514
Bogusław ABRAMEK, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Dzietrzkowicach, pow. Wieluń 531
Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Zabytki z cmentarzyska w Marchwaczu, pow. Kalisz 540
Henryk WIKLAK, Badania ratownicze w Cedrowicach, pow. Łęczyca 548
Andrzej FLORKOWSKI, Szczątki ludzkie z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Gostkowie, pow. Toruń 552
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Plenerowy rezerwat archeologiczny w Płocku 557
Odkrycia
Marian KACZYŃSKI, Grot oszczepu z późnego okresu rzymskiego znaleziony we wsi Leszczewek, pow. Suwałki 569
Andrzej KOPERSKI, Późnorzymski grot oszczepu z Pikulic, pow. Przemyśl 569
Krystyna MUSIANOWICZ, Dwa naczynia z VI-VII w. z Mazowsza w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 570
Leszek GAJEWSKI, Niedatowany kopiec w miejscowości Czerniejów, pow. Lubartów 572
Jerzy GULA, Małgorzata ŚLASKA, Odkrycie drewnianych konstrukcji obronnych na terenie zamku w Giżycku 573
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1968 r. 575
Alicja ŁUKA, Wystawa o prasłowiańskich grodach kultury łużyckiej na pograniczu Wielkopolski i Kujaw 582
Marian KACZYŃSKI, Sympozjum naukowe poświęcone archeologii ziem północno-wschodniej Polski w Olsztynie 583
Sekcja fotografii naukowej Związku Polskich Artystów Fotografików 584