In English English

Spis treści

Tom LVII, 2004-2005 (2005)

(English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Barbara BARGIEL, Jerzy LIBERA, Zespoły grobowe z krzemiennymi płoszczami w Małopolsce i na Wołyniu 3
Miscellanea
Anna DRZEWICZ, Topór kamienny kultury ceramiki sznurowej z Czubina, pow. pruszkowski 29
Anna DRZEWICZ, Technika produkcji młotków rogowych z osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie 33
Grażyna ORLIŃSKA, Naczynie kultury łużyckiej z Pyszkowa, pow. sieradzki 41
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Klamra hakowa z Kargoszyna, pow. ciechanowski. Uwagi o chronologii i genezie ażurowych klamer z T-kształtnym zakończeniem w północno-wschodniej Polsce i na terenach bałtyjskich 47
Jacek ANDRZEJOWSKI, Wczesna Kragenfibel z Obór i problem jej pochodzenia 57
Katarzyna CZARNECKA, Nieznane materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej w Wólce Domaniowskiej, w pow. radomskim 67
Radosław PROCHOWICZ, Znalezisko dziobowatego okucia końca pasa z Przeradowa, pow. makowski 73
Dorota POPŁAWSKA, Archeomuzykologia polska o aerofonach fletowych 81
Materiały
Bartłomiej KARCH, Naczynia z IV okresu epoki brązu z Nowego Zatomia, pow. międzychodzki 89
Anna DRZEWICZ, Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Chojnie-Golejewku, pow. rawicki, z kolekcji Aleksandra Guttmana 93
Anna DRZEWICZ, Ozdoby brązowe z Kruchowa, pow. gnieźnieński 101
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Wielokulturowe cmentarzysko w Starym Targu w świetle dotychczasowych publikacji, archiwaliów i ocalałych materiałów 111
Zbigniew NOWAKOWSKI, Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Bielawy-Łuby, pow. łowicki, stan. 2 177
Anna MISTEWICZ, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich na stan. 29 w Dąbku, pow. mławski 197
Aneks: Łukasz Maurycy STANASZEK, Analiza antropologiczna materiału kostnego z Dąbka, pow. mławski, stan. 29 235
Teresa LIANA, Osada z młodszego okresu rzymskiego w Łęgonicach, pow. grójecki 241
Kronika
Sławomir SAŁACIŃSKI, Marek ZALEWSKI, Profesor dr hab. Waldemar Chmielewski (1929-2004) 299