In English English

Spis treści

Tom LVIII, 2006 (2006)

(English summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Elżbieta CIEPIELEWSKA, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z badań powierzchniowych w międzyrzeczu Pilicy i Wisły 3
Barbara BARGIEŁ, Kultura strzyżowska w świetle znalezisk grobowych 65
Jan SCHUSTER, O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41) 101
Miscellanea
Anna DRZEWICZ, Niezdobiony naszyjnik brązowy z haczykowatym zapięciem ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznegow Warszawie 121
Anna STROBIN, Pęsetka brązowa z cmentarzyska kultury oksywskiejw Wyczechowie, pow. kartuski 127
Magdalena MĄCZYŃSKA, Agnieszka URBANIAK, Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski 145
Magdalena MĄCZYŃSKA, Uwagi o niektórych typach zapinek II grupy serii wschodniej Oscara Almgrena 159
Jacek ANDRZEJOWSKI, Łukasz Maurycy STANASZEK,Hanna MAŃKOWSKA-PLISZKA, Modła, grób 169 - pierwsza trepanacja czaszki z okresu wpływów rzymskich z ziem polskich 185
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Grób kultury wielbarskiej z cmentarzyskaz wczesnej epoki żelaza w Tynwałdzie na Pojezierzu Iławskim 201
Materiały
Andrzej Jacek TOMASZEWSKI, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z cmentarzyska kultury grobów kloszowych w Wieliszewie 209
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Wieliszewie, pow. legionowski 215
Radosław PROCHOWICZ, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Strzyżowie, pow. hrubieszowski, w świetle badań z lat 1935-1937 i 1939 265
Andrzej MACIAŁOWICZ, Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski 283
Odkrycia
Marek ZALEWSKI, Rogowy harpun z rzeki Wilgi 371
Jerzy LIBERA, Niecodzienny zabytek z Polesia Lubelskiego 372
Jerzy LIBERA, Barbara MATRASZEK, Znaleziska grobowe (?) kultury mierzanowickiej na Mazowszu 374
Tadeusz WIŚNIEWSKI, Unikatowy zabytek spod Starachowic 375
Marek FLOREK, Siekierka brązowa z miejscowości Senisławice, pow. kazimierski 377
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Łukasz Maurycy STANASZEK, Groby kloszowe na warszawskiej Sadybie 378
Radosław PROCHOWICZ, Szpila holsztyńska ze stanowiska 4 w Tomaszach, pow. ostrołęcki 384
Zbigniew NOWAKOWSKI, Nowe znaleziska z Kamieńczyka, pow. wyszkowski 388
Piotr ŁUCZKIEWICZ, Perespa - kolejne cmentarzysko z okresu rzymskiego ze wschodniej Lubelszczyzny? 390
Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Prusiek, pow. sanocki, stan. 25. Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach 394
Jacek ANDRZEJOWSKI, Łukasz Maurycy STANASZEK, Andrzej GRZYMKOWSKI, Nieznane cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Żmijewie Kościelnym i Żmijewie Gajach, w pow. mławskim 401
Aleksandra RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ, Cezary SOBCZAK, Ażurowa zapinka ze wsi Szczeberka, pow. augustowski - import czy naśladownictwo? 407
Marek FLOREK, Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z Sandomierza 410