In English English

Spis treści

Tom LX, 2008 (2008)

(English and Polish Summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Wojciech BRZEZIŃSKI, Dzień dzisiejszy i perspektywy Państwowego Muzeum Archeologicznego 3

Present and Future Perspectives of the State Archeological Museum

Rozprawy
Maria KRAJEWSKA, Spuścizna Erazma Majewskiego w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W 150. rocznicę urodzin Erazma Majewskiego (1858-1922) 9

The Legacy of Erazm Majewski (1858-1922) in the Documentations Department of the State Archaeological Museum in Warsaw. On His 150th Birthday Anniversary

Marek FLOREK, Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na Wyżynie sandomierskiej. Historia i stan badań 97

Cemeteries of the Funnel Beaker Culture (TRB) in Sandomierz Upland. History and State of Research

Miscellanea
Dorota SŁOWIŃSKA, Katarzyna DEJTROWSKA, Ulla LUND HANSEN, A Roman Painted Glass Beaker from a Przeworsk Culture Cemetery at Zaborów, Western Mazowsze 125

Malowany puchar szklany z cmentarzyska kultury przeworskiej w Zaborowie na zachodnim Mazowszu

Jacek ANDRZEJOWSKI, Andrzej PRZYCHODNI, Terra sigillata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na zachodnim Podlasiu 161

Terra Sigillata from a Wielbark Culture Cemetery at Jartypory, Western Podlasie Region

Adam CIEŚLIŃSKI, Dariusz WYCZÓŁKOWSKI, Zapinka gąsienicowata z Tumian, pow. olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej nad Łyną 179

A Caterpillar Brooch from Tumiany, distr. Olsztyn. The Decline of the Wielbark Culture on the Łyna River

Henriette LYNGSTROM, Technologia produkcji żelaza i wyrób noży żelaznych na terenie Danii od 500 r. przed Chr. do 1000 r. po Chr. 189

Iron Technology and Iron Knives Found in Denmark, 500 BC - AD 1000

Materiały
Adam KULESZA, Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA w Strzyżowie, pow. hrubieszowski 197

A Neolithic Ceramic Assemblage from Strzyżów, site IA, distr. Hrubieszów

Mirosława ANDRZEJOWSKA, Stanowisko ze schyłku epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza w Dziecinowie, pow. otwocki 225

Late Bronze and Early Iron Age Site at Dziecinów, distr. Otwock

Łukasz Maurycy STANASZEK, Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Dziecinowie, pow. otwocki 321

Anthropological Analysis of Bone from the Cemetery at Dziecinów, distr. Otwock

Tomasz PUROWSKI, Wyniki badań wykopaliskowych osady obronnej w Tarławkach, pow. węgorzewski 335

A Fortified Settlement of West Balt Barrow Culture from the Early Iron Ageat Tarławki, distr. Węgorzewo

Dariusz KRASNODĘBSKI, Marek DULINICZ, Tomasz SAMOJLIK, Hanna OLCZAK, Bogumiła JĘDRZEJEWSKA, Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbarskiej w uroczysku Wielka Kletna (Białowieski Park Narodowy, woj. podlaskie) 361

A Cremation Cemetery of the Wielbark Culture in Kletna Range (Białowieża National Park, Podlasie Province)

OD REDAKCJI
Zasady opracowania tekstów do publikacji w „Wiadomościach Archeologicznych” 377