In English English

Spis treści

Tom LXI, 2009–2010 (2010)

(English and Polish Summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Od Redakcji 2

Editorial

Rozprawy
Agata CHILIŃSKA-DRAPELLA, Próba nowego spojrzenia na „pasy sambijskie” 3

A New Look at Samland Belt Sets

Miscellanea
Grażyna ORLIŃSKA, Łukasz KARCZMAREK, Niepublikowane nagolenniki typu stanomińskiego 81

Unpublished Shin-guards Type Stanomin

Grażyna ORLIŃSKA, Radosław PROCHOWICZ, Późnohalsztacki skarb z Ruszkowa, w pow. ciechanowskim 95

A Late Hallstatt Hoard from Ruszkowo in District Ciechanów

Katarzyna CZARNECKA, Nietypowe groty włóczni ze schyłku starożytności z ziem polskich 111

Eccentric Late Roman/Migration Period Lanceheads from Poland

Aneks: Marcin BIBORSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Wyniki badań żelaznego grotu z Cierniówki z liściem wykonanym z fragmentu głowni miecza obosiecznego 133
Marcin BIBORSKI, Chronologia cmentarzyska kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy wędrówek ludów w Mokrej na Śląsku 137

Chronology of a Przeworsk Culture Cemetery from the Younger and Late Roman Period and from Early Phase of the Migration Period

Joanna ŻÓŁKOWSKA, Dewocjonalia nowożytne ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 153

Post-medieval Devotional Articles in the Collection of State Archaeological Museum in Warsaw

Materiały
Jacek BORKOWSKI, Neolityczne i wczesnobrązowe materiały z okolic miejscowości Kuty na Ukrainie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 165

A Neolithic and Early Bronze Age Materials from the Area of Kuty (Ukraine) in the Collection of State Archaeological Museum in Warsaw

Izabela SZTER, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów w Kamieniu na Pojezierzu Mazurskim 200

Roman and Migration Period Cemetery at Kamień, in Masurian Lake District