In English English

Spis treści

Tom LXII, 2011 (2011)

(English and German Summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie 3

On the Chronology and Spatial Development of the Przeworsk Culture Cemetery at Opatów, site 1, Silesian Voiv.

Miscellanea
Jacek ANDRZEJOWSKI, Tomasz RAKOWSKI, Katarzyna WATEMBORSKA, Grób z ostrogami z nekropoli kultury wielbarskiej w Jartyporach nad Liwcem 49

An Exceptional Grave with Spurs in the Cemetery of Wielbark Culture at Jartypory on the Liwiec River

Jan SCHUSTER, Przekłuwacze typu Dresden-Dobritz / Żerniki Wielkie. Uwagi na temat narzędzi z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów 65

Ahlen vom Typ Dresden-Dobritz / Żerniki Wielkie. Zu Geräten der späten römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit

Awls Type Dresden-Dobritz / Żerniki Wielkie. Some Remarks on Implements from the Late Roman and Early Migration Period

Materiały
Piotr IWANICKI, Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Całowanie, gm. Karczew, woj. mazowieckie, st. XXVI 83

A Cemetery of Przeworsk Culture at Całowanie, comm. Karczew, Mazowieckie Voiv., Site XXVI

Agata WIŚNIEWSKA, Materiały z cmentarzyska w Leśniewie, pow. kętrzyński (dawne Fürstenau, Kr. Rastenburg) 119

The Archaeological Record from the Cemetery at Leśniewo, Distr. Kętrzyn (Former Fürstenau, Kr. Rastenburg)

Marcin WOŹNIAK, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Kozłówku, pow. nidzicki (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg) w świetle publikacji i materiałów archiwalnych 169

The Wielbark Culture Cemetery at Kozłówko, Distr. Nidzica (Former Klein Koslau, Kreis Neidenburg) Reconstructed from Publication and Archival Records

Rozalia TYBULEWICZ, A Hoard from the Migration Period from Karlino (North-Western Poland) 209

Skarb z okresu wędrówek ludów z Karlina, pow. białogardzki

Odkrycia
Łukasz KARCZMAREK, Sztylet brązowy z południowego Mazowsza 227

A Bronze Dagger from Southern Mazowsze

Grażyna ORLIŃSKA, Brązowa bransoleta z Jadwisina, pow. legionowski 230

A Bronze Bracelet from Jadwisin, Distr. Legionowo

Anna DRZEWICZ, Grób kloszowy z Sinołęki, pow. miński 232

A Cloche Grave from Sinołęka, Distr. Mińsk Mazowiecki

Radosław PROCHOWICZ, Zapinka typu Zachow z Pręgowa Dolnego w powiecie gdańskim 237

Fibula Type Zachow from Pręgowo Dolne, Distr. Gdańsk

Wawrzyniec ORLIŃSKI, Okucie rogu do picia zakończone głową byka z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie, pow. loco 241

Drinking Horn Terminal with Bull’s Head from the Cemetery of Przeworsk Culture at Legionowo, Distr. loco

Katarzyna WATEMBORSKA, Zabytki z cmentarzyska kultury przeworskiej z miejscowości Mieczki-Poziemaki, pow. ostrołęcki 243

A Cemetery of Przeworsk Culture at Mieczki-Poziemaki in Northern Mazowsze

Agnieszka URBANIAK, Ireneusz JAKUBCZYK, Ciałopalny grób ze stanowiska 9 w Tomaszowie Mazowieckim-Brzustówce 246

A Cremation Grave from Tomaszów Mazowiecki-Brzustówka, Site 9

Ewa i Andrzej KOKOWSCY, Kościana rękojeść nahajki z okolic Grabowca, w pow. hrubieszowskim 252

Bone Handle of a Knout from the Area near Grabowiec, Distr. Hrubieszów