In English English

Spis treści

Tom LXIII, 2012 (2012)

(English and German Summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Tom poświęcony pamięci Prof. dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna (1931-2012)
Rozprawy
Witold GRUŻDŹ, Wybrane aspekty form dwuściennych we wczesnej epoce brązu na przykładzie materiałów z pola górniczego w Ożarowie 3

Selected Aspects of Early Bronze Age Bifacial Form Manufacture Exemplified by Lithic Material from the Exploitation Field at Ożarów

Materiały
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Warszawa-Grochów „ul. Górników” – cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza 33

Warszawa-Grochów, Site “ul. Górników” – a Grave-Field from the Early Iron Age

Katarzyna CZARNECKA, Materiały z wielokulturowej osady i cmentarzyska kultury przeworskiej w Oronnem, pow. garwoliński 115

Materials from a Multicultural Settlement and a Przeworsk Culture Grave-Field at Oronne, Distr. Garwolin

Kalina SKÓRA, Monika TROSZCZYŃSKA-ANTOSIK, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński 145

A Roman Period Grave-Field at Waplewo, Distr. Olsztyn

Witold BENDER, Teresa DĄBROWSKA, Materiały ze stan. 1 w Wólce Łasieckiej, gm. Bolimów, pow. skierniewicki 161

The Archaeology at Wólka Łasiecka 1, Comm. Bolimów, Distr. Skierniewice

Odkrycia
Tomasz RAKOWSKI, Michał ZASŁONA, Nowe znalezisko złotego wisiorka kulistego z Węgrowa, pow. loco 227

A Recent Find of a Roman Period Gold Foil Ball Pendant from Węgrów, Distr. loco

Agnieszka JAREMEK, Magdalena NOWAKOWSKA, Zapinka typu mazurskiego z wyspy na Jeziorze Legińskim, pow. kętrzyński 232

A Mazurian Variant Fibula from an Island on Lake Legińskie, Distr. Kętrzyn

Marcin WOŹNIAK, „Sarmacka” zapinka ze Słupna, pow. wołomiński 234

A “Sarmatian” Brooch from Słupno, Distr. Wołomin

Mirosław RUDNICKI, Sławomir MIŁEK, Odkrycie bałtyjskiej zapinki tarczowatej nad Jeziorem Gopło 237

A Balt Plate Brooch Discovered at Lake Gopło