In English English

Spis treści

Tom LXIV, 2013 (2013)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Przemysław Harasim, Studia nad lateńskimi oraz prowincjonalnorzymskimi importami w kulturze oksywskiej 3

Studies in La Tène and Provincial Roman Imports in Oksywie Culture

Adam Cieśliński, The Presence of Flat Graves at the Burial Mound Cemeteries of the Wielbark Culture in Northern and Eastern Poland 49

Zagadnienie występowania pochówków płaskich na cmentarzyskach kurhanowych kultury wielbarskiej w Polsce północnej i wschodniej

Tomasz Bochnak, Przyczyny zaniku ceramiki toczonej na ziemiach polskich w początkach I w. po Chr. – zapomniany sekret, uwarunkowania społeczno-psychologiczne czy czynniki ekonomiczne? 85

The Decline of Wheel-made Pottery on the Territory of Poland in Early 1st Century AD – a Forgotten Secret, Socio-psychological Circumstances or Economic Factors?

Miscellanea
Zbigniew Miecznikowski, Sławomir Sałaciński, Barbara Sałacińska, Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w okolicy Tomin, pow. opatowski 97

Neolithic and Early Bronze Age Settlement at Tominy, Opatów County

Martin Ježek, Tomasz Płociński, Results of Chemical Microanalysis of Selected Stone Artefacts from the Collection of the State Archaeological Museum in Warsaw 137

Wyniki mikroanaliz chemicznych wybranych zabytków kamiennych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Martin Ježek, Touchstones from Early Medieval Burials in the Collection of the State Archaeological Museum in Warsaw 147

Kamienie probiercze z wczesnośredniowiecznych grobów w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Anna Juga-Szymańska, Mein lieber Wilhelm Kögler. O zapomnianym pruskim archeologu 153

Mein lieber Wilhelm Kögler. About a Forgotten Prussian Archaeologist

Odkrycia
Klaudia Nawalany, Materiały z epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 35 w Dzierżysławiu, pow. głubczycki 161

Bronze Age and Roman Age Finds from Site 35 at Dzierżysław, Głubczyce County

Artur Kurpiewski, Jadwiga Lewandowska, Sadłowo – nowa karta w badaniach osadnictwa kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej 172

Sadłowo – Turning a New Life in the Study of Wielbark Culture Settlement in Dobrzyń Land

Katarzyna Watemborska-Rakowska, Nieznane cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich z miejscowości Całowanie, pow. otwocki 190

Unknown Roman Period Cemetery from Całowanie, Otwock County

Radosław Prochowicz, Tomasz Rakowski, Sieluń, pow. makowski. Nowe stanowisko kultury wielbarskiej na północnym Mazowszu 198

Sieluń, Maków Mazowiecki County – a new site of Wielbark Culture from northern Mazowsze

Konstantin N. Skvortsov, Znaleziska zapinek VII grupy Almgrena typów A.216 / A.217 na obszarze kultury Dollkeim-Kovrovo 210

Brooches of Almgren Group VII, Types A.216 / A.217 from the Area of Dollkeim-Kovrovo Culture

Jan Schuster, Z drugiej strony Bałtyku. Zapinka północnoeuropejskiej formy z V wieku z Wielkopolski 217

From the Other Side of the Baltic Sea. A North-European Brooch from 5th c. AD Found in Great Poland

Tomasz Rakowski, Znalezisko bałtyjskiej zapinki szczeblowej z warszawskiego Wawra 227

A Balt Rung Brooch from Warszawa-Wawer

Wykaz skrótów / Abbreviations 235