In English English

Spis treści

Tom LXV, 2014 (2014)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Jan Schuster, Dobór i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych z pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr. w północnej i środkowej Europie 5

Arrangement and Distribution of Grave Offerings in Princely Inhumation Graves from the First Half of the First Millennium AD in Northern and Central Europe

Adam Cieśliński, Kopce kultury wielbarskiej z Mazowsza i Podlasia a tzw. typ rostołcki – próba nowego spojrzenia na związki cmentarzysk kurhanowych z północnej i wschodniej Polski 45

Wielbark Culture Mounds in Mazowsze and Podlasie and the Rostołty Type – a New Look at the Relationship of Barrow Cemeteries of Northern and Eastern Poland

Miscellanea
Jacek Andrzejowski, Zapomniane złoto – nieznane cmentarzysko kultury przeworskiej z Plebanki na Kujawach 95

Forgotten Gold – an Unknown Cemetery of Przeworsk Culture from Plebanka in the Kujawy Region

Ilya R. Akhmedov, Vlasta E. Rodinkova, Irina A. Saprykina, The ‘Belt’ from Krasny Bor in the Collection of the State Historical Museum, Moscow 125

„Pas” z Krasnego Boru ze zbiorów Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie

Piotr Kaczanowski, Andrzej Przychodni, Uwagi o chronologii absolutnej początków młodszego okresu wpływów rzymskich w kulturze przeworskiej 135

Some Remarks about the Absolute Chronology of the Beginning of the Younger Roman Period

Materiały
Grzegorz Osipowicz, Michał Jankowski, Daniel Makowiecki, Piotr Weckwerth, Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, powiat wąbrzeski, siedlisko zachodnie 149

Mesolithic Camps at Ludowice 6, Wąbrzeźno County, Western Habitation

Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Dagmara H. Werra, Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. elbląski 197

Flint Artefacts from the Wielbark Culture Cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg County

Odkrycia
Andrzej Pelisiak, Nowe znaleziska z neolitu i początków epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich (rejon Wetliny-Moczarnego) 211

Recent Neolithic and Early Bronze Age Finds from the Polish Bieszczady Wysokie – the Region Wetlina-Moczarne

Łukasz Karczmarek, Siekierka brązowa z podniesionymi brzegami ze wschodniego Mazowsza 217

Bronze Flanged Axe from Eastern Mazowsze

Katarzyna Kowalska, Gajew, pow. kutnowski – nowe stanowisko kultury przeworskiej w dorzeczu Bzury 222

Gajew, Kutno County – a New Site of Przeworsk Culture Recorded in the Bzura Drainage Basin

Maria Kordowska, Niepublikowane materiały z Grodziska, pow. węgrowski, ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 236

Unpublished Finds from Grodzisk, Węgrów County, from the Collections of the State Archaeological Museum in Warsaw

Tomasz Rakowski, Ślad cmentarzyska kultury przeworskiej w Chełstach nad Narwią 251

Traces of a Przeworsk Culture Cemetery at Chełsty on the Narew River

Katarzyna Watemborska-Rakowska, Pochówek rodzinny z cmentarzyska kultury przeworskiej w Czersku na Urzeczu 263

A Family Burial in a Przeworsk Culture Cemetery at Czersk in Urzecze

Konstantin N. Skvorcov, Zniszczony pochówek z zawieszką lunulowatą z Półwyspu Sambijskiego 277

A Destroyed Burial Containing a Lunula Pendant from Sambian Peninusula

Mirosław Rudnicki, Dwa znaleziska skandynawskich zapinek płytkowych z terenów północnej Polski 283

Two Scandinavian Plate Brooches from Northern Poland

Wykaz skrótów / Abbreviations 291