In English English

Spis treści

Tom LXVI, 2015 (2015)

Czytaj online
Pobierz tabele
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Grażyna Orlińska, Łukasz Karczmarek, Miseczki z omfalosem w kulturze łużyckiej na ziemiach polskich 3

Small Omphalos Bowls from Lusatian Culture Contexts in Poland

Michał Grygiel, Kultura jastorfska na Niżu Polskim. Próba określenia chronologii, zasięgu i powiązań 127

Jastorf Culture in the Polish Lowland. Its Approximate Chronology, Range and Connections

Claus von Carnap-Bornheim, Między adaptacją a oporem? Uwagi o grobach „książęcych” z okresu wpływów rzymskich w Barbaricum 183

Between Adaption and Resistance – Some Thoughts Concerning the So-Called “Princely Graves” of the Roman Iron Age in the Barbaricum

Joanna Zagórska-Telega, Obiekty kremacyjne z cmentarzysk kultury przeworskiej z dorzecza Liswarty z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów 201

Cremation Features in Przeworsk Culture Cemeteries in the Liswarta River Basin, from the Younger and Late Roman Period until the Early Phase of the Migration Period

Miscellanea
Zuzanna Różańska-Tuta, Plastyka antropomorficzna ludności kultury trypolskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 247

Anthropomorphic Plastic Art of the Tripolye Culture People in the Collections of the State Archaeological Museum in Warsaw

Anna Drzewicz, Gatunkowy i anatomiczny dobór zwierząt do ciałopalenia z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Sochaczewie-Trojanowie 283

Animal species and Anatomical Elements Selected for Cremation in the Early Iron Age Cemetery at Sochaczew-Trojanów

Odkrycia
Andrzej Pelisiak, Andrzej Wójcik, Neolityczna antropomorficzna figurka kamienna z miejscowości Tupadły, stan. 1, pow. inowrocławski 313

A Neolithic Anthropomorphic Stone Figurine from Tupadły, site 1, Inowrocław County

Anna Rembisz-Lubiejewska, Skarb przedmiotów brązowych odkryty w Słupsku, pow. loco 318

A Bronze Hoard Found in Słupsk, Słupsk County

Katarzyna Czarnecka, Wojciech Siciński, Unikatowa pochwa miecza z cmentarzyska kultury przeworskiej w Orenicach, pow. łęczycki 320

A Unique Sword Scabbard from a Przeworsk Culture Cemetery at Orenice, Łęczyca County

Agnieszka Jarzec, Znalezisko ostrogi krzesłowatej z rejonu Ciechanowa 330

The Find of a Chair-Shaped Spur from the Vicinity of Ciechanów

Kinga Żyto, Nieznane zabytki okresu wpływów rzymskich z Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie 332

Unpublished Roman Period Artefacts from the Hieronim Ławniczak Regional Museum in Krotoszyn

Andrzej Szela, Nietypowa sprzączka z Siemiątkowa. Wyrób lokalny czy import bałtyjski? 334

An Atypical Belt-Buckle from Siemiątkowo. A Locally Made Form or a Balt Import?

Jacek Andrzejowski, Ryszard Cędrowski, Grób z Łazówka koło Sokołowa Podlaskiego – ślad nieznanego cmentarzyska kultury wielbarskiej? 338

A Grave from Łazówek near Sokołów Podlaski – Evidence of an Unknown Wielbark Culture Cemetery?

Mirosław Rudnicki, Konstantin N. Skvorcov, Znalezisko sprzączki typu Snartemo-Sjörup z Nadrowii 348

A Belt-Buckle type Snartemo-Sjörup from Nadrovia Region

Wykaz skrótów / Abbreviations 355