In English English

Spis treści

Tom LXIX, 2018 (2018)

Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Magdalena Woińska, Ślady produkcji żelaza na obszarze osadnictwa kultury wielbarskiej 3

Traces of Iron Production in the Area of the Wielbark Culture Settlement

Miscellanea
Igor Bruâko, Aleksandr Dzigovskij, Renata Madyda-Legutko, Central European Belt Fittings from Sarmatian burial at Kartal on the Lower Danube 25

Elementy pasa pochodzenia środkowoeuropejskiego w sarmackim grobie z Kartal nad dolnym Dunajem

Sławomir Wadyl, Ciekawe grzebienie wczesnośredniowieczne z Pasymia w pow. szczycieńskim 51

Unusual Early Medieval Combs from Pasym, Szczytno County

Beata Miazga, Małgorzata Grupa, Dawid Grupa, Wyniki nieniszczących badań mikroskopowych i spektralnych galonów grobowych z Torunia i Gdańska 67

The Results of Non-destructive Microscopic and Spectral Examinations of Grave Galloons from Toruń and Gdańsk

Materiały
Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, Izabela Chojnowska, Wyniki badań ratowniczych osady kultury pucharów lejkowatych w Kownacicy, pow. garwoliński 79

The Results of the Rescue Excavations at the Settlement of the Funnel Beaker Culture in Kownacica, Garwolin County

Andrzej Szela, Zgliczyn Pobodzy – niepozorna nekropola z północnego Mazowsza 121

Zgliczyn Pobodzy. An Unassuming Cemetery from Northern Mazovia

Hanna Olczak, Dariusz Krasnodębski, Tomasz Samojlik, Bogumiła Jędrzejewska, Osada kultury ceramiki kreskowanej z produkcją żelaza na Polanie Berezowo w Puszczy Białowieskiej 149

An Iron Producing Settlement of the Stroked Pottery Culture at the Berezowo Clearing in the Białowieża Forest

Odkrycia
Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, Topór kamienny z Warszawy-Ursynowa 177

A Stone Axe from Warszawa-Ursynów

Wojciech Borkowski, Osada kultury trzcinieckiej ze stanowiska 52 w Obierwi na terenie Puszczy Kurpiowskiej 180

A Settlement of the Trzciniec Culture at Obierwia 52 in the Area of the Kurpiowska Forest

Agata Karwecka, Prowincjonalnorzymska emaliowana zapinka tarczowata z miejscowości Wierzonka, pow. poznański 187

Provincial Roman Enamelled Disc-brooch from Wierzonka, Poznań County

Katarzyna Czarnecka, Krzysztof Gorczyca, Katarzyna Schellner, Spatha z Konina-Kurowa 190

The Spatha from Konin-Kurów

Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Gród Osielsk – rozwiązanie ostatniej zagadki części dziewięcinnej tzw. falsyfikatu mogileńskiego 197

The Gord of Osielsk – Solving the Last Riddle of the So-called Mogilno Falsification

Bartosz Kontny, Gliniana pisanka-grzechotka z wyspy na Jeziorze Golenicko-Dobropolskim 204

Clay Resurrection-Egg-Shaped Rattle (pisanka) from the Island on the Lake Golenicko-Dobropolskie

Andrzej Kokowski, Von Malchin bis Gródek nad Bugiem 208

Od Malchina do Gródka nad Bugiem

Marzenna Zieleniewska-Kasprzycka, Piotr Wroniecki, Nieinwazyjne badania krajobrazu archeologicznego wokół miasta Ryczywół w powiecie kozienickim 211

Non-invasive Study of Archaeological Landscape Around the Town of Ryczywół, Kozienice County

Wykaz skrótów / Abbreviations 219